fiumei információ

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Címkék: 

OM: 035882
Intézményvezető:
Rusvai Károly
Intézményvezető-helyettesek: Balasi Bernadette, Sebők Péter 

Postacím: 5000 Szolnok Fiumei u. 5.

tel./fax: 56/376-802

E-mail  

Letölthető dokumentumok:

 

 Foglalkozások rendjei


A Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola beiskolázási körzete 2014-ben

Bemutatkozás

A Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnok város egyik legnagyobb oktatási intézménye.

Az iskola kiemelt feladatának tartja, hogy tanulóit minél eredményesebben felkészítse a középfokú iskolai továbbtanulásra, valamint elősegítse, hogy a gyerekek elsajátítsák a mindennapokhoz szükséges alapvető ismereteket. Valljuk, hogy a jövő kulcsa a biztos tudás, amit az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően minden gyerek megszerezhet.

Az iskola címerében a földgömbön álló kis herceg jelképezi a nyugodt, aktív munkára serkentő légkört, a türelmes, szeretetteljes tanár - diák kapcsolatot.

Szöllőssy Enikő szobrászművész udvarunkon álló kis herceg szobra a gyermekek kedvenc találkahelye.

Az udvar belső részén található játszótér, kosár, röplabda, kézi és labdarúgópálya nem csak a testnevelés órákhoz, hanem a szabadidő hasznos eltöltéséhez is kiváló terepet biztosít.

Iskolánk tanulólétszáma hosszú évek óta közel 600 fő 24 tanulócsoportban. Tantestületünkben jól ötvöződik a sok év alatt összegyűjtött szakmai tapasztalat a fiatalos, kihívásokat kereső tudással.

Szaktárgyi hangsúlyaink hosszútávon határozzák meg oktató munkánkat. Specialitásunk az emelt óraszámban oktatott matematika tantárgy, melyet harmadik osztálytól csoportbontásban oktatunk. Első osztálytól tanítunk idegen nyelveket, német és angol nyelv közül lehet választani. Kiemelt figyelmet szentelünk testnevelés órákon a labdás ügyesség, képesség fejlesztésnek. Hagyományosan magas szinten folyik a művészeti tárgyak, a rajz és az ének tanítása, ehhez kapcsolódóan vizuális- alkotókör, énekkar és alapfokú drámatagozatos művészeti iskola is működik intézményünkben.

Tanulóink között mindig is nagy számban találhattunk kiemelkedő tanulmányi, művészeti és sportteljesítményekre képes gyerekeket. Kiváló Akkreditált Tehetségpontként feladatunknak tartjuk, hogy tehetséges tanulóink hatékony segítséget kapjanak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához. Városi, megyei, területi és országos versenyeken elért kimagasló eredményeink alátámasztják, hogy ezek a törekvéseink eredményesek és hatékonyak.

Az iskolai hátrányok kezelésére is kiemelt figyelmet fordítunk. Felzárkóztató programjaink az egész napos iskola résztvevői számára folyamatosan rendelkezésre állnak. Intézményünkben nyolc pedagógus rendelkezik nyelv- és beszédfejlesztő szakvizsgával, mely képesítésüket a mindennapok során hatékonyan alkalmazzák. Munkánkat egy fő gyógypedagógus is segíti.

Tanulóink számtalan szakkör közül választhatnak érdeklődésüknek megfelelően, ahol játékosan, szórakozva juthatnak ismerethez, tudáshoz.

Nagy hangsúlyt helyezünk az egészséges életvitel megismertetésére, 1990-óta minden tanévben iskolánktól távolabbi természeti környezetben erdei iskolai programon vesznek részt tanítványaink.

Az iskolai DSE több sportágban (labdarúgás, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, torna, sakk, turisztika, cselgáncs) is lehetőséget biztosít diákjainknak a színvonalas, szakemberek által irányított sportoláshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Példásan működik iskolánkban a diákönkormányzat, melynek célja a tanulók érdekvédelme, szabadidejének hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése, a kulturális és tanulmányi versenyekre történő felkészülés segítése.

Az iskola működését, az iskolavezetés munkáját eredményesen támogatja a szülői közösség. A kialakult jó kapcsolat alapja a kölcsönös bizalom, a tolerancia, és a gyermekek fejlődését segítő közös felelősségvállalás. A szülőkkel történő közös munka érdeme, hogy 1990-ben létrehoztuk a Művelt Emberfőkért Alapítványunkat, mely feladatának tekinti tehetséges, rászoruló gyermekeink versenyeken, kirándulásokon való részvételét, az iskola tárgyi eszközeinek fejlesztését.

Valljuk, hogy egy iskola csak abban az esetben tud jól működni, ha a gyerek, tanár, szülői hármas minden tagja egy cél érdekében, egymást segítve munkálkodik.

Ifjúságvédelem

Címkék: 
Ifjúságvédelmi felelős:
Fogadóóra időpontja:
Földváriné Kupai Judit (alsó tagozat)
hétfő 10.00 - 10.45
Szalkári Zétény (felső tagozat)
kedd 8.00 - 8.45

Tehetségfejlesztő foglalkozások a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskolában

Címkék: 

A tehetséggondozás, ami az utóbbi években nagyon sok iskola programjában jelenik meg, nálunk évtizedes múltra tekint vissza. 2010-ben kapcsolódtunk be a Tehetségpont hálózatba, 2013-tól pedig Akkreditált Kiváló Tehetségpont címmel büszkélkedhetünk.

A pedagógusaink az érdeklődő tehetségígéretekkel tanítási órákon, valamint heti rendszerességgel a tehetséggondozó órák keretében, képességek fejlesztésével, gazdagításával, a tananyag dúsításával foglalkoznak. A különféle szervezetek, intézmények által meghirdetett tanulmányi versenyekre történő felkészítés során is hasonló feladatokat látnak el lelkes kollégáink.

A tehetséggondozás széles körű tevékenységet kíván meg a pedagógusainktól, a tanulóink fejlesztése szerteágazó feladat. A szakmai tartalmon túl nagyon fontos a tanulók képességeinek fejlesztése, amely alatt egyaránt értjük a motiváció, kreativitás, problémalátás- problémamegoldás fejlesztését. A készség- és képességfejlesztést kompetenciafejlesztésként is szokás emlegetni, ide tartoznak a figyelem, a gondolkodás, a megfigyelés, emlékezet, képzelet fejlesztését szolgáló tevékenységek. A gondolkodás fejlesztésében különösen a kreativitásban szerepet játszó divergens gondolkodás fejlesztése a cél. A tanítási órák keretében ilyen feladatok megoldására kevés lehetőség adódik, ezért ennek megvalósítására a tanórán kívüli tevékenységeket használjuk fel.

Iskolánk szoros szakmai kapcsolatot ápol a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, melynek tevékenysége kiterjed a kiemelten tehetséges tanulók/gyermekek felkutatására, valamint a tehetséggondozás szervezése is. Ennek keretében a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola negyedik osztályos tanulói részére tehetséggondozó foglalkozást indított a Szakszolgálat heti egy óra időtartamban. A foglalkozások során képességfejlesztés történik, kreativitást igénylő feladatok megoldásával, különös figyelemmel a gondolkodás fejlesztésére. Olyan teszteket, projekteket dolgoznak fel a tanulók, amelyek legtöbbször nem kapcsolódnak közvetlenül tantárgyakhoz, inkább a figyelem, a problémamegoldás képességét fejlesztik.

A tanulók kiválasztása a gyermekeket tanító pedagógusok ajánlásával történt. A foglalkozássorozat kezdetén a szülők tájékoztatást kaptak a tehetségfejlesztő foglalkozások céljáról, tartalmáról. A negyedik évfolyamos diákok (11 fő) érdeklődéssel és várakozással tekintettek a foglalkozások elé. A tehetséggondozásban részt vevő gyerekek aktívan és örömmel vesznek részt a munkában.

Kovács Ágnes iskolai tehetségkoordinátor, Császár István a Szakszolgálat tehetséggondozó koordinátora, a foglalkozások vezetője

Az iskola könyvtárának nyitvatartása

Hétfő

-

Kedd6-9. óra 12:55-16:10
Szerda1-5. óra 08:15-12:50
Csütörtök5-9. óra 12:05-16:10
Péntek-

 

Csengetési rend 2015. szeptember 1-től

Címkék: 

Tisztelt Szülők!

2015. szeptembert 1-től változik iskolánk csengetési rendje.

Az új rend szerint az első óra 8:15-kor kezdődik, az utolsó tanítási óra 16:10-kor ér véget. A tanulóknak legkésőbb 8:00 órára kell az iskolába beérni.

A 7. és 8. osztályosoknak bizonyos napokon 7:20-kor kezdődik a tanítás, ilyenkor nekik 7:10-re kell az iskolába érkezniük.

 

Csengetési rend 2015-től:

 

óra

kezdete

vége

1

08:15

09:00

2

09:15

10:00

3

10:15

11:00

4

11:10

11:55

5

12:05

12:50

6

12:55

13:40

7

13:45

14:30

8

14:35

15:20

9

15:25

16:10

 

A hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyház jogi személyek 2015-16

Címkék: 
Egyház megnevezéseKépviselő
HIT GYÜLEKEZETE
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ


Végh Miklós lp.
szolnokref.hu

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ


Máthé György
Római Katolikus Plébánia 5000 Szolnok, Templom út 8.
06-20/923-5302Szülői közösség 2015-16

Vezető: Kiszner Ildikó

Helyettesek: Dr. Serestyén Katalin, Csehné Kanizsa Krisztina

Térkép

Címkék: 

Fiumei Úti Általános Iskola nagyobb térképen való megjelenítése


Az oktatási azonosító

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. értelmében a közoktatásban résztvevők (tehát a tanulók és pedagógusok) számára egy tizenegy számjegyből álló azonosító szám kerül kiosztásra.