beiskolázás

Bemutatkozás

A Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnok város egyik legnagyobb oktatási intézménye.

Az iskola kiemelt feladatának tartja, hogy tanulóit minél eredményesebben felkészítse a középfokú iskolai továbbtanulásra, valamint elősegítse, hogy a gyerekek elsajátítsák a mindennapokhoz szükséges alapvető ismereteket. Valljuk, hogy a jövő kulcsa a biztos tudás, amit az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően minden gyerek megszerezhet.

Az iskola címerében a földgömbön álló kis herceg jelképezi a nyugodt, aktív munkára serkentő légkört, a türelmes, szeretetteljes tanár - diák kapcsolatot.

Szöllőssy Enikő szobrászművész udvarunkon álló kis herceg szobra a gyermekek kedvenc találkahelye.

Az udvar belső részén található játszótér, kosár, röplabda, kézi és labdarúgópálya nem csak a testnevelés órákhoz, hanem a szabadidő hasznos eltöltéséhez is kiváló terepet biztosít.

Iskolánk tanulólétszáma hosszú évek óta közel 600 fő 24 tanulócsoportban. Tantestületünkben jól ötvöződik a sok év alatt összegyűjtött szakmai tapasztalat a fiatalos, kihívásokat kereső tudással.

Szaktárgyi hangsúlyaink hosszútávon határozzák meg oktató munkánkat. Specialitásunk az emelt óraszámban oktatott matematika tantárgy, melyet harmadik osztálytól csoportbontásban oktatunk. Első osztálytól tanítunk idegen nyelveket, német és angol nyelv közül lehet választani. Kiemelt figyelmet szentelünk testnevelés órákon a labdás ügyesség, képesség fejlesztésnek. Hagyományosan magas szinten folyik a művészeti tárgyak, a rajz és az ének tanítása, ehhez kapcsolódóan vizuális- alkotókör, énekkar és alapfokú drámatagozatos művészeti iskola is működik intézményünkben.

Tanulóink között mindig is nagy számban találhattunk kiemelkedő tanulmányi, művészeti és sportteljesítményekre képes gyerekeket. Kiváló Akkreditált Tehetségpontként feladatunknak tartjuk, hogy tehetséges tanulóink hatékony segítséget kapjanak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához. Városi, megyei, területi és országos versenyeken elért kimagasló eredményeink alátámasztják, hogy ezek a törekvéseink eredményesek és hatékonyak.

Az iskolai hátrányok kezelésére is kiemelt figyelmet fordítunk. Felzárkóztató programjaink az egész napos iskola résztvevői számára folyamatosan rendelkezésre állnak. Intézményünkben nyolc pedagógus rendelkezik nyelv- és beszédfejlesztő szakvizsgával, mely képesítésüket a mindennapok során hatékonyan alkalmazzák. Munkánkat egy fő gyógypedagógus is segíti.

Tanulóink számtalan szakkör közül választhatnak érdeklődésüknek megfelelően, ahol játékosan, szórakozva juthatnak ismerethez, tudáshoz.

Nagy hangsúlyt helyezünk az egészséges életvitel megismertetésére, 1990-óta minden tanévben iskolánktól távolabbi természeti környezetben erdei iskolai programon vesznek részt tanítványaink.

Az iskolai DSE több sportágban (labdarúgás, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, torna, sakk, turisztika, cselgáncs) is lehetőséget biztosít diákjainknak a színvonalas, szakemberek által irányított sportoláshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Példásan működik iskolánkban a diákönkormányzat, melynek célja a tanulók érdekvédelme, szabadidejének hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése, a kulturális és tanulmányi versenyekre történő felkészülés segítése.

Az iskola működését, az iskolavezetés munkáját eredményesen támogatja a szülői közösség. A kialakult jó kapcsolat alapja a kölcsönös bizalom, a tolerancia, és a gyermekek fejlődését segítő közös felelősségvállalás. A szülőkkel történő közös munka érdeme, hogy 1990-ben létrehoztuk a Művelt Emberfőkért Alapítványunkat, mely feladatának tekinti tehetséges, rászoruló gyermekeink versenyeken, kirándulásokon való részvételét, az iskola tárgyi eszközeinek fejlesztését.

Valljuk, hogy egy iskola csak abban az esetben tud jól működni, ha a gyerek, tanár, szülői hármas minden tagja egy cél érdekében, egymást segítve munkálkodik.

Az iskola felvételi körzete 2017

Címkék: 

Felvételi körzet 2017

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Áchim A. utca
Ady E. út
Ág utca
Alcsi utca
Álmos utca
Alvégi utca
Arany J. utca
Árpád utca
Aulich utca
Avar utca
Bánát utca
Bástya utca
Besenyszögi út
Bimbó utca páros oldal 2-56-ig és páratlan oldal 1-69-ig
Bokréta utca
Boldog Sándor István krt.
Botond utca
Budai N. A. utca
Bulcsú utca
Búzavirág utca
Csaba utca
Cserép utca
Csokor utca
Dózsa Gy. utca
Dr. Balogh K. utca
Dr. Elek I. utca
Dr. Kronberg János utca
Dr. Sarkady L. utca
Dr. Sebestény Gy. út
Ék utca
Előd utca
Fiumei utca
Fűrész utca
Fürj utca
Gáz utca
Gutenberg tér
Gyöngyvirág utca
Hajnal utca
Halász utca
Határ utca
Hét Vezér utca
Horánszky út
Hóvirág utca
Hubay F. utca
Hullám utca
Ibolya utca
Irinyi J. utca
Jászkürt utca
Jázmin utca
Jedlik Á. utca
Jókai utca
Kápolna utca
Kard utca
Kolozsvári utca
Kombájn utca
Kossuth tér 1-5-ig
Kossuth út páratlan oldal
Koszorú utca
Kubik utca
Küry A. utca
Levél utca
Liliom utca
Lőtéri utca
Méhész utca
Mester utca
Millér utca
Mocsár utca
Móra F. utca
Muskátli utca
Nap utca
Nefelejcs utca
Páfrány utca
Pálma utca
Panel utca
Paprika utca
Pintér utca
Piroskai utca
Pityó utca
Pólya T. utca
Prizma utca
Répa utca
Retek utca
Rétpart utca
Rezeda utca
Rozmaring utca
Rózsa utca
Sirály utca
Sólyom utca
Szabadság tér
Szegfű utca
Szent I. tér
Szív utca
Szolnok I. krt.
Szondy utca
Sztrájk utca
Tabán telep
Telep utca
Tisza utca
Tófenék utca
Tószegi utca
Tőr utca
Tulipán utca
Tüzér utca
TVM Lakótelep
Üteg utca
Vadvirág utca
Vágóhíd utca
Várkonyi I. tér a 8-19. kivételével
Városmajor út páros oldal 2-34-ig és páratlan oldal 1-59-ig
Verseghy út
Viola utca
Virág utca
Vízmű utca
Zsindely utca

Iskolanyitogató

Címkék: 

Beiskolázás 2015

Címkék: 

Tájékoztató a 2015/2016-os tanévi első osztályos beiskolázásról

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési–oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI. rendelet 22.§ bekezdéseinek alapján a Jász - Nagykun – Szolnok - Megyei Kormányhivatal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az alábbiak szerint határozza meg.

1. Tankötelezettség

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

2. 2015/2016. tanévre történő beiratkozás időpontja

 

  • 2014. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
  • 2014. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között

 

3. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)

- iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, amely lehet:

  • óvodai szakvélemény
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében Szakértői Bizottság szakértői véleménye

A beiratkozáskor a következőkről szükséges írásban (nyomtatványon) nyilatkozni:

- a gyermek hit- és erkölcstan vagy erkölcstan oktatásban való részvétele

- lakóhelyen vagy tartózkodási helyen történő életvitelszerű tartózkodás

- szülői felügyelet gyakorlásának módja

4. Felvételi eljárásrend

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszeűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola).

A beiratkozás során a szülőnek írásban kell nyilatkoznia, hogy gyermekével együtt életvitelszerűen mely lakcímen él (lakóhelyen vagy tartózkodási helyen).

A szülőt továbbra is megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga, amellyel élve gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat iskolát, kollégiumot.

Amennyiben a kötelezően felvett gyerekek után az intézmény férőhellyel rendelkezik, akkor az EMMI rendelet 24.§ (5)-(7) bekezdése alapján vehet fel tanulót.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz, melynek határideje 2015. április 30.

Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással.

Jogorvoslati eljárás

Az igazgató által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet.

A szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül.

Az eljárást megindító kérelmet, fellebbezést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerület Igazgatójának címezve, az elsőfokú döntést hozó intézménybe kell benyújtani.

A benyújtott kérelmet a Tankerület a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.

 Reméljük sikerül megtalálniuk a gyermekük fejlődése szempontjából legoptimálisabb iskolát.

Szolnok város beiskolázási körzethatárai 

Ovis angol

Címkék: 
Kedves Szülők!
A Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola 2015. január 20. - június 9-ig, (heti rendszerességgel) játékos angol foglalkozásokra várja az érdeklődő óvodásokat. A foglalkozások ingyenesek
Korosztály: 6-7 év
Időpont: kedd 16.30-17.00 óráig (első foglalkozás jan. 20.)
Helyszín: Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola
Szükséges felszerelés: színes ceruza
A programmal kapcsolatban érdeklődni, illetve előzetesen jelentkezni Balasi Bernadette intézményvezető-helyettesnél a 20/217-7528-as telefonszámon lehet.

Iskolanyitogató

Címkék: 

Iskolanyitogató programsorozat

Címkék: 

Iskolánk a 2012/2013-as tanévben négy alkalomból álló „Iskolanyitogató” programsorozatot hirdetett leendő első osztályosai részére. Szeretnénk, ha a családok minél többször betekinthetnének iskolánk mindennapi életébe, megismernék pedagógusainkat, programjainkat.

Ennek a sorozatnak az első állomása 2012. nov. 28-án került megrendezésre, amikor a gyerekek egy jó hangulatú kézműves foglalkozáson vehettek részt. 

Kezdésként iskolánk 3. b osztálya egy kis bábműsorral kedvesedett a vendégeknek. Amíg a gyerekek alkottak, addig a szülők beszélgethettek kollégáinkkal, érdeklődhettek, ismerkedhettek iskolánkkal. 

Reméljük, december 12-én újra ilyen sokan ellátogatnak hozzánk, a „Mesekuckó” programunkra, ahol a tanító nénik a varázslatos mesék birodalmába repítik a gyerekeket.